Menu

Privacystatement

Over ons privacybeleid

Wij vinden uw privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over uw rechten in het beheren van die informatie.
Merwestreek B.V. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Merwestreek B.V. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15/05/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Wat doen wij met de persoonsgegevens en met wie delen wij deze?
Delen met collega’s binnen de organisatie
Merwestreek B.V. deelt persoonsgegevens binnen de eigen organisatie alleen met medewerkers die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot deze gegevens. Alle medewerkers zijn onderworpen aan geheimhouding en hebben hiertoe een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Merwestreek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van haar doelen. In sommige gevallen is Merwestreek gehouden persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren, bijvoorbeeld vanwege garantietermijnen, fiscale en andere wettelijke verplichtingen. Na afloop van de bewaartermijn, of naar aanleiding van geslaagde verwijderverzoeken van betrokkenen, verwijdert Merwestreek B.V. de persoonsgegevens uit haar systemen

Hoe beveiligt Merwestreek B.V. haar persoonsgegevens?
Merwestreek B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen om de privacy van betrokkenen en de vertrouwelijkheid van hun persoonsgegevens te beschermen. In een vroeg stadium kunnen hierdoor bedreigingen of aanvallen worden gesignaleerd en kan actie worden ondernomen. Merwestreek heeft beleid en procedures opgesteld voor het tijdig melden van datalekken. Daarnaast wordt de ICT-infrastructuur van Merwestreek B.V. voortdurend gescand op virussen, schadelijke software en inbraakpogingen. Verder heeft Merwestreek B.V. in haar systemen geborgd dat de toegang tot persoonsgegevens beperkt is tot Merwestreek-medewerkers voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Ook schakelt Merwestreek leveranciers in die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de benodigde dienstverlening. Zij sluit met alle verwerkers van persoonsgegevens, indien noodzakelijk, verwerkersovereenkomsten en ziet toe op de naleving hiervan.

E-mail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van WSB Solutions. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. WSB Solutions heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Merwestreek B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Met betrekking tot vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met Merwestreek B.V. via 0184-612347 of via info@merwestreek.nl

Contactpersoon voor privacyzaken: G. van den Bos
Opgemaakt te Hardinxveld-Giessendam 24 mei 2019

De Generaal Hoog-Dalem, Gorinchem 2

De Generaal Hoog-Dalem, Gorinchem

Bekijk dit project
De Kolonel, Gorinchem 5

De Kolonel, vrije kavelbouw te Gorinchem

Bekijk dit project
Dok 3223, Moriaanseweg Oost, Hellevoetsluis 5

Dok 3223, Moriaanseweg Oost, Hellevoetsluis - (ALLE WONINGEN VERKOCHT)

Bekijk dit project
Signatura te Alblasserdam 1

Signatura Alblasserdam

Bekijk dit project

Merwestreek Groep

  • Rivierdijk 636
  • 3371 EE Hardinxveld-Giessendam
  •  
  • Tel.: 0184 - 61 23 47
  • E-mail: info@merwestreek.nl